Tietosuojaseloste

TIETOSUOJASELOSTE

1. Rekisterinpitäjä

Nimi: Organisaatiodynamiikka ry FINOD
Postiosoite: Saarenkyläntie 60, 40950 Muurame

2. Tietosuojayhteyshenkilö

Nimi: Simo Lampela
Puh: 050 5943216
Sähköposti: finod@finod.fi
Postiosoite: Saarenkyläntie 60, 40950 Muurame

3. Rekisterin nimi

Jäsenrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Henkilötietoja voidaan käsitellä seuraavia tarkoituksia varten:

 • jäseneksi ottaminen
 • työnohjaaja-, organisaatiokonsultti- ja organisaatioanalyytikko FINOD-statuksen myöntäminen,
 • kunniajäsenyyden myöntäminen,
 • yhdistyksen jäsenille suunnatusta toiminnasta tiedottaminen sekä
 • yhdistyksen ja jäsenten suhteen hoitaminen.
 • yhdistyksen hallinnon hoitaminen

Henkilötietoja käytetään vain näihin tarkoituksiin.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja:

 • yhteystiedot: nimi, henkilötunnus, osoite- ja muut yhteystiedot, tilitieto,
 • peruskoulutus, tutkinnot, työnohjaaja- ja konsulttikoulutukset
 • tietoja työurasta

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilöä koskevat tiedot saadaan:

henkilöltä itseltään kirjallisesti, puhelimitse, sähköpostilla tai muulla vastaavalla tavalla

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tietoja ei luovuta eteenpäin, paitsi viranomaistoimien niin edellyttäessä.

8. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

A. Manuaalinen aineisto

Tietoja säilytetään rekisterinpitäjän toimitiloissa, jotka on lukittu.

B. ATK:lle talletetut tiedot

 • Rekisteriin on käyttöoikeus vain niillä rekisterinpitäjän henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja tehtävissään.
 • Tiedot on suojattu teknisesti palomuurilla ja salasanoilla.

10. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät rekisteröidyn oikeudet

10.1. Tarkastusoikeus ja oikeus oikaista virheellinen tieto

 • Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa häntä koskevat Organisaatiodynamiikka ry FINOD henkilörekisterissä olevat tiedot. Kun rekisteröity haluaa käyttää tarkastusoikeuttaan, hänen tulee lähettää omakätisesti allekirjoitettu tarkastuspyyntö Organisaatiodynamiikka ry FINOD:lle yllä mainittuun osoitteeseen tai käydä edellä mainitussa osoitteessa henkilöllisyyden todistava asiakirja mukanaan. Tarkastuspyynnössä rekisteröidyn tulee ilmoittaa nimensä, osoitteensa ja puhelinnumeronsa sekä ajanjakso miltä tiedot tarkistetaan. Organisaatiodynamiikka ry FINOD toimittaa kirjallisen vastauksensa rekisteröidylle 30 päivän kuluessa siitä, kun rekisteröity on käynyt henkilökohtaisesti Organisaatiodynamiikka ry FINOD:ssa tai kun rekisteröidyn kirjallinen tarkastuspyyntö on saapunut Organisaatiodynamiikka ry FINOD:lle.
 • Jos rekisteröidyn tiedoissa on virheitä, rekisteröity voi esittää Organisaatiodynamiikka ry FINOD:lle virheen korjaamista koskevan pyynnön.
 • Tarkastusoikeuden käyttäminen on lähtökohtaisesti maksutonta.

10.2 Rekisteröidyn oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen

Siltä osin, kun rekisteröity on itse toimittanut rekisteriin tietoja, joita käsitellään rekisteröidyn antaman suostumuksen tai toimeksiannon nojalla, rekisteröidyllä on oikeus saada tällaiset tiedot itselleen pääsääntöisesti koneluettavassa muodossa ja oikeus siirtää nämä tiedot toiselle rekisterinpitäjälle.

10.3 Rekisteröidyn oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle, jos rekisterinpitäjä ei ole noudattanut toiminnassaan soveltuvaa tietosuojasääntelyä ja rekisteröity katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan EU:n yleistä tietosuoja-asetusta.

Kansallisen valvontaviranomaisen yhteystiedot ovat:
Tietosuojavaltuutetun toimisto
PL 800, Ratapihantie 9, 00521 Helsinki
p. 029 566 6700, tietosuoja@om.fi www.tietosuoja.fi

10.4 Muut oikeudet

Mikäli henkilötietoja käsitellään rekisteröidyn suostumukseen perustuen, rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa suostumuksensa ilmoittamalla tästä Organisaatiodynamiikka ry FINOD:lle tämän tietosuojaselosteen kohdan 12 mukaisesti.

11. Tietojen säilytys

Tiedot poistetaan, kun rekisteröity eroaa Organisaatiodynamiikka ry:stä.

12. Yhteydenotot

Kaikissa henkilötietojen käsittelyyn liittyvissä kysymyksissä ja omien oikeuksien käyttämiseen liittyvissä tilanteissa rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä Organisaatiodynamiikka ry FINOD:iin yllä olevaan osoitteeseen. Rekisteröityä voidaan pyytää täsmentämään pyyntöään kirjallisesti ja rekisteröidyn henkilöllisyys voidaan tarpeen vaatiessa varmentaa ennen muihin toimenpiteisiin ryhtymistä.