Organisaatiodynamiikka FINOD ry:n säännöt 4.7. 2016

 1. Nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Organisaatiodynamiikka FINOD ry. Sen kotipaikka on Helsinki ja toiminta-alueena koko maa.

 1. Tehtävä ja toiminnan tarkoitus

Organisaatiodynamiikka FINOD ry. on yleishyödyllinen, tieteellinen yhdistys, jonka tehtävänä on edistää organisaatioiden dynamiikan tutkimusta ja edesauttaa sen soveltamista yhteiskunnassa.

Yhdistyksen yhteiskunnallisena tehtävänä on tukea ja edistää työyhteisöjen ja yksilöiden työkykyä ja työhyvinvointia organisaatioissa.

Voidakseen täyttää nämä tehtävät yhdistys luo edellytyksiä jäsenistönsä ammatillisen osaamisen ja keskinäisen vuorovaikutuksen ylläpitämiselle ja kehittämiselle.

Tehtävänsä toteuttamiseksi yhdistys

 • on aktiivinen vaikuttaja organisaatiodynamiikan tutkimuksessa ja tekee tunnetuksi organisaatiodynaamista tutkimusta ja tutkimustuloksia
 • tekee tunnetuksi organisaatiodynaamista suuntausta organisaatioiden kehittämisessä
 • harjoittaa tehtäväänsä tukevaa koulutus-, seminaari-, julkaisu-, tiedotus- ja tutkimustoimintaa
 • järjestää jäsenilleen organisaatiodynaamista perus-, jatko- ja täydennyskoulutusta
 • pitää yhteyttä kansallisiin ja kansainvälisiin tutkimus- ja tiedeyhteisöihin, alan järjestöihin ja toimijoihin ja kouluttaviin tahoihin
 • luo ja kehittää toimintatapoja jäsentensä keskinäiselle toiminnalle sekä yhteistyölle eri tahojen kanssa

Toimintansa rahoittamiseksi yhdistys hankkii varoja jäsen- ja kannatusjäsenmaksujen lisäksi järjestämällä jäsenilleen koulutusta, harjoittamalla tehtäväänsä liittyvää tutkimus-, julkaisu- ja seminaaritoimintaa sekä tarjoamalla pienimuotoisesti ohjaus- ja konsultaatiopalveluja.

Yhdistys voi omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää ja irtainta omaisuutta. Yhdistys voi ottaa vastaan lahjoituksia ja jälkisäädöksiä.

Yhdistyksen tarkoituksena ei ole tuottaa taloudellista hyötyä siihen osallisille.

 1. Jäsenet

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka osoittaa kiinnostusta ja halua edistää yhdistyksen tehtävää.

Varsinaisten jäsenten lisäksi hallitus voi hyväksyä kannatusjäseniksi yrityksiä, yhteisöjä tai säätiöitä, joilla on oikeustoimikelpoisuus ja joiden tavoitteet eivät ole ristiriidassa yhdistyksen tavoitteiden kanssa.

Lisäksi hallitus voi hyväksyä opiskelijajäseniksi yhdistyksen tehtävästä kiinnostuneita alan opiskelijoita.

Organisaatiokonsultti FINOD, Työnohjaaja FINOD tai Organisaatioanalyytikko FINOD -nimike myönnetään jäsenelle, joka on suorittanut hallituksen hyväksymän nimikkeen käyttöön oikeuttavan organisaatiodynaamisen koulutuksen ja joka on riittävässä määrin toiminut konsultti-, työnohjaaja- tai organisaatioanalyytikon tehtävissä ja jonka hallitus katsoo voivan toimia itsenäisenä organisaatiokonsulttina, työnohjaajana tai organisaatioanalyytikkona.

Yhdistyksen hallitus voi kutsua FINOD Fellow – nimikkeellä toimintaan mukaan yhdistyksen ulkopuolisia henkilöitä, jotka edustavat yhdistyksen kannalta merkittävää tieteellistä asiantuntijuutta tai yhteiskunnallista vaikuttavuutta. FINOD Fellow voi edustaa tutkimusorganisaatioita tai olla omalla alallaan ansioitunut vaikuttaja Suomessa tai ulkomailla. Yhdistyksen jäsenet voivat ehdottaa hallitukselle FINOD Fellow – nimikkeellä kutsuttavia henkilöitä.

Yhdistyksen jäsenet hyväksyy ja erottaa hallitus.

Yhdistyksen jäsenyyttä haetaan kirjallisesti hallitukselta.

Tällä sääntömuutoksella ei loukata yhdistyksen nykyisten jäsenten jäsenoikeuksia.

 1. Jäsenmaksut

Jäsenmaksuista päättää vuosittain vuosikokous. FINOD Fellow -nimikkeellä oleva henkilö on vapautettu jäsenmaksusta.

 1. Eroaminen ja erottaminen

Jäsen voi erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa.

Jäsen voidaan erottaa, mikäli muistutuksesta huolimatta hän ei suorita jäsenmaksua.

Jäsenen, joka ei ole maksanut vuotuista jäsenmaksuaan vuoteen katsotaan eronneen.

Hallitus voi erottaa jäsenen, häntä ensin kuultuaan, jos hän on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai jos hän ei enää täytä yhdistyslaissa tai näissä säännöissä mainittuja jäsenehtoja. Ilmoitus erottamispäätöksestä perusteluineen on saatettava kirjallisesti jäsenen tiedoksi.

 1. Hallitus

Yhdistystä edustaa ja sen asioita hoitaa vuosikokouksessa valittu hallitus, johon kuuluu vuodeksi kerrallaan valittu puheenjohtaja ja kuusi kahdeksi vuodeksi kerrallaan valittua muuta jäsentä sekä yksi kahdeksi vuodeksi kerrallaan valittu varajäsen.

Hallituksessa tulee olla vähintään kaksi jäsentä yhdistyksen edustamilta tieteenaloilta tai tiedeyhteisöistä.

Jäseniä valittaessa tulee huomoida alueellinen edustavuus mahdollisuuksien mukaan.

Hallituksen muista jäsenistä on erovuorossa puolet, ensimmäisellä kerralla arvan perusteella ja sen jälkeen vuoron mukaan. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, sihteerin ja rahastonhoitajan. Rahastonhoitaja voidaan valita myös hallituksen ulkopuolelta.

Hallituksen tehtävänä on:

 1. Suunnitella ja johtaa yhdistyksen toimintaa.
 2. Vastaanottaa yhdistysten jäsenten ehdotukset, valmistelevasti käsitellä niitä sekä esittää ne yhdistyksen kokoukselle.
 3. Panna yhdistyksen sääntöihin perustuvat päätökset täytäntöön.
 4. Kutsua yhdistyksen jäsenet määräaikoina vuosikokoukseen ja tarpeen vaatiessa ylimääräiseen kokoukseen sekä aina kun 1/10 äänioikeutetuista jäsenistä sitä erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii.
 5. Laatia vuosikertomus yhdistyksen toiminnasta sekä tilikertomus.
 6. Päättää jäsenten hyväksymisestä.
 1. Päätösvaltaisuus

Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja sekä puolet muista jäsenistä on läsnä.

Hallituksen kokoukseen voi sen jäsen osallistua myös tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen kautta.

 1. Nimenkirjoitus

Yhdistyksen nimen kirjoittavat joko puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja yhdessä sihteerin tai rahastonhoitajan kanssa.

 1. Tili- ja toimintakausi

Yhdistyksen toiminta- ja tilikausi on kalenterivuosi. Yhdistyksen tilit on jätettävä tilintarkastajalle vähintään kuukausi ennen vuosikokousta.

 1. Vuosikokous

Yhdistyksen vuosikokous pidetään huhtikuun loppuun mennessä paikassa ja ajankohtana, jonka hallitus tarkemmin määrää. Kokouskutsu on lähetettävä jäsenille viimeistään kaksi viikkoa ennen kokousta joko kirjeellä tai sillä sähköpostilla, jonka jäsen on yhdistykselle ilmoittanut.

Vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
 2. Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin ja kahden pöytäkirjantarkastajan vaali.
 3. Kahden ääntenlaskijan valitseminen.
 4. Edellisen vuoden toimintakertomus.
 5. Tilikertomus, tilintarkastajan lausunto ja tilien vahvistaminen.
 6. Vastuuvapauden myöntäminen tilivelvollisille.
 7. Seuraavan vuoden toimintasuunnitelmasta, jäsenmaksun suuruudesta ja talousarvioista päättäminen.
 8. Hallituksen puheenjohtajan vaali ja vaali erovuoroisten tilalle.
 9. Yhden tilintarkastajan ja hänen varamiehensä vaali. Vaalit suoritetaan suljetuin lipuin, mikäli vähintään kaksi yhdistyksen jäsentä sitä vaatii.
 10. Jäsenmaksun suuruuden määrääminen.
 11. Muut johtokunnan, tilintarkastajien tai yhdistyksen jäsenten esille tuomat asiat, joista kokouskutsussa on ilmoitettu.
 1. Tilit

Yhdistyksen tulo- ja menotositteet säilytetään numerojärjestyksessä ja tilitapahtumista pidetään kirjaa. Tilit päätetään kalenterivuosittain ja lähetetään tilintarkastajalle vähintään kuukausi ennen vuosikokousta.

 1. Yhdistyksen kokouksen päätösvaltaisuus

Yhdistyksen jäsenet käyttävät päätösvaltaansa yhdistyksen kokouksessa ja jokaisella varsinaisella jäsenellä on yksi ääni. Kokouksessa voittaa se kanta, jota on puoltanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni.

 1. Yhdistyksen purkaminen

Yhdistyksen purkamisesta päätetään kuten sääntöjen muutoksesta. Jos yhdistys puretaan, luovutetaan sen varat sääntöjen mukaisiin tarkoituksiin, jotka edistävät yhdistyksen tavoitteita niin kuin yhdistyksen viimeinen kokous päättää.

Muilta osin yhdistyksen toiminnassa noudatetaan yhdistyslain määräyksiä.