FINODOrganisaatiodynamiikka FINOD ry edistää organisaatioiden dynamiikan tutkimusta ja sen ammatillista soveltamista yhteiskunnassa. Yhdistys luo edellytyksiä jäsentensä teoreettisen ja ammatillisen osaamisen ja keskinäisen vuorovaikutuksen kehittämiseen.

Facebook-logoOrganisaatiodynamiikka FINOD ry:n orientaatio on lähinnä systeemis-psykodynaaminen, jossa inhimillinen todellisuus on nähty niin yksilöiden kuin organisaatioiden tasolla jatkuvassa liikkeessä olevina ja uudelleen muotoutuvina identiteetin kehitysprosesseina. Organisaatiodynamiikassa on kysymys yhteisöllisen ja henkilökohtaisen kytkeytymisestä toisiinsa eri tavoin. Organisaatiodynaamiset ilmiöt ovat löydettävissä kaikissa yhteisöissä ja ryhmissä.

Organisaatioiden tutkimuksen ja kehittämistyöskentelyn ydintä ovat organisaation ja ryhmien perusolettamustilat, tiedostamattomat prosessit niin yksilöllisinä kuin yhteisöllisinäkin ilmiöinä. Tutkivalla työotteella organisaatiodynaamisia ilmiöitä voidaan käsitellä ja ymmärtää, vaikka muutos, epävarmuus ja kaoottisuuskin organisaatioissa ovat usein monimutkaisempia kuin haluamme.

Organisaatiodynamiikka FINOD ry:n edustama ns. Tavistock — traditio ei ole kuitenkaan tietty teoria vaan pikemminkin joukko erilaisia teorioita ja ajattelutapoja, joita yhdistää kokemusperäisyys, tutkiva työote ja pyrkimys katsoa pintailmiöiden taakse — pintaa syvemmälle.

Liity jäseneksi!

Briefly in English

The Finnish Society for Organisational Dynamics is a Finnish scientific association which was founded in 1984 and whose task is to promote research into organisational dynamics and create the prerequisites for its application. The society also has the objective of developing the professional skills of its members in the field. Read More...